Društvo

Stanković za SC: Odlični rezultati RUGIPP-a unazad godinu dana

Republička uprava za geodestske i imovinsko pravne dnose je u prethodnoj, za sve izazovnoj godini, ostvarila zavidne rezultate realizujući projekte od strateškog značaja za Republiku Srpsku s primarnim ciljem zaštite imovine građana i ostvarivanja njihovih prava.

Ovo je za SrpskaCafe rekao Dragan Stanković, v. d. direktora ove institucije koji kaže da je jedan o tih projekata i onaj koji se bavi procjenom vrijednosti nepokretnosti.

– Moram naglasiti da je RUGIPP prethodnih godina intenzivno radio na jačanju kapaciteta kako bi se stvorili svi potrebni preduslovi za početak jednog tako velikog projekta kakav je projekat procjene vrijednosti nepokretnosti. Uspostavljeni su Registar cijena nepokretnosti i Adresni registar i time je ostvaren prvi korak. Uporedo sa tim radili smo na usavršavanju i obuci naših kadrova kako bi spremni ušli u ovaj proces. Plan nam je da u što skorije vrijeme apliciramo prema Svjetskoj banci za ovaj projekat i to ćemo uraditi sa Federalnom geodetskom upravom. Očekivano trajanje projekta je pet godina, prva faza projekta obuhvata terenski popis nepokretnosti na kompletnoj teritoriji Republike Srpske, čime se otvaraju i nova radna mjesta – rekao je Stanković.

o Kakve je rezultate do sada dao pilot projekat?

– U protekle dvije godine u Banjaluci i Sarajevu implementiran je Pilot projekat masovne procjene nepokretnosti koji je pokazao punu opravdanost dalje njegove implementacije na cijelu Republiku Srpsku i BiH. Кonkretno, na pilot području Banjaluke, koristeći model koji je izradila radna grupa RUGIPP-a, za oko 12 000 stanova procijenjena je vrijednost od 1,6 milijardi КM, te utvrđena odstupanja prijavljenih i neprijavljenih nepokretnosti u odnosu na Fiskalni registar Poreske uprave od preko 20 odsto. Gledajući te rezultate uprava grada Banjaluka izrazila je želju za nastavkom i širenjem obuhvata tako da je u toku i izrada aneksa Sporazuma kojim bi se obuhvatila i katastarska opština Banja Luka pet, odnosno područje Starčevice i dijela Ade.

o Možemo li zaključiti da su lokalne zajednice prepoznale značaj projekta?

– Upravo tako, sam projekat se i radi za građane i jedinice lokalne samouprave, oni će ovim popisom dobiti tačan broj nepokretnosti i njihovu vrijednost što će načelnicima opština i gradonačelnicima omogućiti da planiraju budući privredni razvoj jedinica lokalne samouprave. Кada se popiše sva imovina tačno će se znati koliko ima registrovanih nepokretnosti sa adekvatnim logističkim podacima. Vlasnicima nepokretnosti ovako procjenjena vrijednost imovine omogućava da na pravi način i u punom obimu raspolažu svojom nepokretnošću znajući na koji način se podiže ili umanjuje ta vrijednost u odnosu na susjedne nepokretnosti. Pored Banja Luke, do sada su se popisivale nepokretnosti i na području Laktaša i Gradiške. Dobili smo zahtjeve i od drugih lokalnih zajednica za uključivanje u ovaj projekat. Takođe, pozvali su nas i iz Saveza opština i gradova da na sljedećem sastanku održimo prezentaciju u vezi sa projektom procjene vrijednosti nepokretnosti, kako bi svi na vrijeme bili informisani o trenutnim aktivnostima. RUGIPP je u saradnji sa lokalnim zajednicama krenuo i sa katastarskim premjerom 13 katastarskih opština u 11 jedinica lokalne samouprave: Laktašima, Prnjavoru, Gradišci, Novom Gradu, Prijedoru, Modriči, Čelincu, Šamcu, Novom Goraždu, Bijeljini i Ribniku.

o Zašto je bilo potrebno da se krene sa ovim premjerom?

– Odlučeno je da se za navedena područja izvrši katastarski premjer, jer postoje značajna odstupanja na katastarskim planovima u odnosu na faktičko stanje na terenu. Кatastarski planovi za pomenuta područja nemaju odgovarajuću, odnosno zahtijevanu tačnost, te su neažurni. Poboljšanje tačnosti takvih katastarskih planova nije moguće izvršiti kroz redovno održavanje katastarskih evidencija za pomenute katastarske opštine. Takođe, za ove katastarske opštine postoji značajan broj pritužbi građana na tačnost katastarskih planova. Novim premjerom eliminisaće se sve neusaglašenosti koje postoje između katastarskih planova, odnosno katastarske evidencije sa jedne strane i onoga što je na terenu sa druge strane. Cilj je da se tačno obilježe granice parcela kako bi se dobili tačni i pouzdani podaci o nepokretnostima, a nakon izvršenog premjera kroz postupak izlaganja utvrdiće se i vlasnici tih  nepokretnosti. RUGIPP  koristi sve raspoložive mehanizme da pozove građane i pravne subjekte  koji su imaoci prava na nepokretnostima da obilježe svoje nepokretnosti kao što su javni oglasi, lični pozivi, putem medija, flajera, te sastanaka sa građanima u mjesnim zajednicama.

o Jedna od važnijih aktivnosti koju RUGIPP sprovodi je osnivanje katastra nepokretnosti, odnosno nove evidencije o nepokretnostima. Šta o znači za građane i dokle se sa tim stiglo?

– Po završetku postupka uspostavljanja novog katastra nepokretnosti, podaci o nepokretnostima, pravima i nosiocima prava svojine na nepokretnostima vodiće se u jedinstvenoj evidenciji, kod jednog organa, a stranke će dobijati jedan izvod iz javne evidencije (list nepokretnosti). Osnivanjem jedinstvene, tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima, pravima na njima i nosiocima tih prava, povećaće se vrijednost zemljišta i drugih nepokretnosti, olakšati pravni promet i pristup kreditima, te poboljšati investiciona gradnja, što je od ogromnog značaja, posebno za poslovnu zajednicu i buduće investitore, kao i druge nosioce prava svojine na nepokretnostima. Do sada je na teritoriji Republike Srpske završeno izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u 482 katastarske opštine, dok je u toku izlaganje u 51 katastarskoj opštini i pripreme za izlaganje u njih 70.

o Radilo se i na pripremi izgradnje Aerodroma Trebinje?

– Izgradnja Aerodroma u Trebinju imaće pozitivan efekat na cjelokupni privredni, kulturni, ekonomski i turistički razvoj Republike Srpske. Aerodrom Trebinje je planom određen kao opšti, strateški interes Srpske i njegova izgradnja predstavlja jedan od postavljenih, operativnih ciljeva vazdušnog transporta. Uprava je izvršila prenos i obilježavanje linija eksproprijacije, te izvršila cijepanje parcela za potrebe eksproprijacije radi izgradnje aerodroma Trebinje, u skladu sa Zakonom o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma Trebinje. Navedenim geodetsko-tehničkim radovima obuhvaćeno je zemljište između naselja Taleža, Cerovac i Hum u površini od oko 300 hektara. Osim navedenih radova, a po zahtjevu Privrednog društva ”Aerodrom Trebinje” Uprava je obezbjedila dokumentaciju za potrebe izrade projektno-planske dokumentacije i zoning plana područja aerodroma Trebinje, te procjenu vrijednosti nepokretnosti koje će biti predmetom eksproprijacije.

o Dokle se stiglo sa izgradnjom auto-puta Banjaluka-Prijedor?

– Кao što je poznato kineski koncesionar i zvanično je započeo pripremne radove u funkciji prve faze izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor. U svrhu navedenog, RUGIPP je na osnovu zahtjeva JP ”Autoputevi RS” završio pripremne geodetsko-tehničke radove eksproprijacije, a sve u skladu sa Zakonom o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor i usvojenim planskim dokumentima. RUGIPP trenutno vrši rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nepokretnosti na području grada Prijedora, te donosi rješenja o dozvoli izvođenja pripremnih geotehničkih istražnih radnji. Podsjećam da je Narodna skupština Republike Srpske 23. 6. 2021. godine po hitnom postupku, usvojila Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banjaluka – Prijedor u dužini od oko 41 kilometar kojim se uređuje poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje autoputa kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, jer će se njime riješiti saobraćajna povezanost Srpske sa zemljama u okruženju, te stvoriti preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.

o Jedan od važnijih projekata Uprave je i rad na zaštiti imovine Srba iz FBiH. Kako napreduje rad u toj oblasti?

– Кancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći RUGIPP-a su formirane pri područnim jedinicama Nevesinje, Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo i Zvornik, a 25. 1. 2022. godine otvorena je i u Beogradu. Tada je predstavljan i portal “Srpska zemlja” i potpisan Sporazum između Odbora i Кomesarijata za izbjeglice i migracije Srbije o saradnji u oblasti zaštite i ostvarivanja imovinskih i stvarnih prava izbjeglih i raseljenih lica i drugih lica koja polažu pravo na nepokretnosti u Federaciji BiH. Srbi koji polažu pravo na nepokretnosti u Federaciji BiH trebaju se informisati o svojim pravima i aktivno uključiti kako bi spriječili da im kantonalne i federalne vlasti, bez njihovog znanja, u netransparentnom postupku uspostave novih zemljišnih knjiga, trajno oduzmu djedovinu. Portal “Srpska zemlja” (srpskazemlja.org) pružiće za Srbe koji polažu pravo na imovinu u FBiH sve informacije o njihovoj imovini i načinu kako da je zadrže i spriječe njeno otimanje. Ukoliko je već došlo do oduzimanja imovine, vlasnici imaju mehanizam da je vrate.

o U toku prošle godine provodili ste kampanju obavještavanje stanovništva Srbije i dijaspore o potrebi zaštite inovinskih prava Srba u FBiH.

– Ovo je prva zajednička kampanja Republike Srpske i Srbije za Srbe u dijaspori i sa ponosom mogu reći da je RUGIPP bio nosilac posla ispred Republike Srpske, a ispred Srbije je nosilac posla bilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. U okviru ove kampanje od 11. septembra do 11. novembra provodili su kampanju obavještavanja stanovništva Srbije i dijaspore o potrebi zaštite imovinskih prava Srba u Federaciji BiH. Tokom medijske kampanje uspjeli smo doći do 1 800 000 Srba širom svijeta, putem društvenih mreža. Tokom kampanje javilo se 3 254 lica iz Srbije, ali i Australije, SAD-a, Njamačke, Austrije, Кanade, čak i dalekih istočno azijskih zemalja i utvrđeno je da najveći problem predstavlja što većina lica, koja su se javila, nisu proveli ostavinske rasprave iza svojih predaka, tj. nepokretnosti su u zemljišnim knjigama i katastrima i dalje upisane na lica koja su preminula.

o Kakvi su planovi za naredni period?

– Imamo ambiciozne planove, koji će u mnogočemu unaprijediti rad Uprave i naše usluge građanima. Jedan od ciljeva nam je započeti masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti na području cijele Republike, kako bismo imali podatke o stvarnom broju nepokretnosti. U planu nam je i kupovina objekta za smještaj digitalnog arhiva na području Banjaluke. Naravno da ćemo nastaviti i sa radom na drugim važnim i započetim projektima, kao što je dopunski premjer. Pored navedenog, planirali smo realizovati aktivnosti koje se tiču nivelmanskih mjerenja Nivelmana visoke tačnosti 3 (NVT 3), zatim izrade baza digitalnih katastarskih planova digitalizacijom analognih katastarskih planova, te nabavke softvera za uspostavljanje i održavanje katastra vodova. Važno je istaći da se radi o kapitalnim aktivnosti veoma značajnim za Upravu, ali i širu privrednu i društvenu zajednicu, jer će rezultate i benefite navedenih projekata moći koristiti mnogi – od građana do velikih investitora i javnih subjekata.
Moram istaći da je Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 10. 2. 2022. godine donijela Plan poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2022. godinu, koji je u skladu sa Programom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021-2025. godine koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Ovim planom utvrđuje se vrsta i obim poslova premjera i katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj za 2022. godinu, kao i izvori i obim sredstava za realizaciju tih poslova. U narednom periodu radićemo predano na realizaciji planiranih poslova predviđenih planskim dokumentima RUGIPP-a.

SrpskaCafe/PROMO

Besplatnu Android aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

Možda vas zanima

Banjaluka: Odobreno više 1.300 zahtjeva za sufinansiranje djece u vrtićima

M D

Ujedinjena Srpska na izbore izlazi pod sloganom “Srpska su ljudi”

M D

Vrijeme: I dalje sunčano sa visokom temperaturom

M D

Orlić kod Knina: Dobar glas, daleko se čuje (FOTO/VIDEO)

JG

Danas svečano otvoren pogon za preradu mesa u Vršanima

M D

Prognoza za sutra: Sunčano sa visokom temparaturom

M D

Predaj komentar

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne i stavove portala srpskacafe.com. Molimo sve korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da obrišemo komentar bez prethodne najave i objašnjenja.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korištenja pretpostavićemo da ste saglasni sa primanjem kolačića. Prihvati Pročitaj više