Društvo

Za firme koje su radile smanjenim intenzitetom Vlada RS obećala minimalce


Za za­po­sle­ne u pre­du­zećima u ko­ji­ma ni­je bio za­bra­njen rad u apri­lu ove go­di­ne, a ko­ja su usljed ši­re­nja ko­ro­na vi­ru­som ra­di­la sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom u tom pe­ri­odu, biće omo­gućena is­pla­ta naj­niže pla­te s po­re­zi­ma i do­pri­no­si­ma.

Sa­op­šti­li su ovo iz Pri­vre­dne ko­mo­re RS, na­kon što je Vla­da RS pri­hva­ti­la nji­hov pri­je­dlog za po­moć pri­vre­dni­ci­ma ko­ji su ra­di­li sma­nje­nim kapa­ci­te­tom.

– Vla­da RS je pri­hva­ti­la zah­tjev Pri­vre­dne ko­mo­re RS, da se osim pri­vre­dnih dru­šta­va ko­ji­ma je zbog odlu­ka Šta­ba za van­re­dne si­tu­aci­je zabra­njen rad u mar­tu i/ili apri­lu omo­gući is­pla­ta naj­niže pla­te sa do­pri­no­si­ma i svim dru­gim pre­du­zećima ko­ja su usljed ši­re­nja vi­ru­sa ko­ro­na ra­di­li sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom – kažu u Pri­vre­dnoj ko­mo­ri RS.

Oni su re­kli da su na­dležna mi­nis­tar­stva dužna da ut­vrde spi­sak pra­vnih li­ca i pre­du­ze­tni­ka ko­ji su u ovom pe­ri­odu po­tpu­no pres­ta­li s ra­dom, spi­sak onih ko­ji su s ra­dom pres­ta­li u pe­ri­odu ko­ji je kraći od 1. do 30. apri­la ove go­di­ne, te na­ves­ti pe­ri­od pres­tan­ka. Ka­ko kažu u Pri­vre­dnoj ko­mo­ri RS, na­dležna mi­nis­tar­stva su dužna na­pra­vi­ti spi­sak i onih ko­ji su dje­li­mično pres­ta­li s ra­dom, ali raz­gra­ničiti po­slo­vne je­di­ni­ce u okvi­ru je­dnog pri­vre­dnog druš­tva i na­ves­ti da li je rad pres­tao u cije­los­ti ili dje­li­mično, te na­ves­ti dje­la­tnost ko­ja ni­je obav­lja­na. Ovo se odno­si i na one pre­du­ze­tni­ke ko­ji­ma je sma­njen obim po­slo­va­nja s pro­cen­tom sma­nje­nja u odno­su na is­ti pe­ri­od la­ni, kao i pre­gled pri­ho­da u prva četi­ri mjeseca ove go­di­ne.

Sponzorisano

Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, za sva pra­vna li­ca i pre­du­ze­tni­ke po­tre­bno je na­ves­ti i po­da­tak o bro­ju za­po­sle­nih ko­ji u apri­lu ni­su bi­li angažova­ni.

– Mi­nis­tar­stvo pri­vre­de i pre­du­ze­tniš­tva RS pri­pre­mi­lo je obra­zac na osno­vu ko­jeg će pra­vna li­ca i pre­du­ze­tni­ci pri­ja­vi­ti u kom obi­mu su sma­nje­ne po­slo­vne akti­vnos­ti, ka­ko bi im za april bi­lo omo­gućeno ko­ri­šte­nje sred­sta­va pre­dviđenih za ublažava­nje eko­nom­skih po­slje­di­ca kri­ze – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Pri­vre­dna ko­mo­ra RS je po­zva­la sva pri­vre­dna druš­tva ko­ji­ma je bio do­zvo­ljen rad u apri­lu, a ko­ja su ra­di­la sma­nje­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, da ispune obra­zac i da ga dos­ta­ve na­dležnim mi­nis­tar­stvi­ma.

– Ovom mje­rom Vla­da RS po­ka­za­la je spre­mnost da se pri­vre­di RS, u ovom tre­nut­ku, pruži značaj­na po­drška za pre­va­zi­laženje pos­to­jeće krize – re­kli su oni.

Sa­ša Tri­vić, pred­sje­dnik Uni­je udruženja po­slo­da­va­ca RS, kaže da će u po­zi­vu ko­ji objav­lju­je Vla­da RS bi­ti dos­tu­pan obra­zac pri­vre­dni­ci­ma, u kom će oni moći da pri­ja­ve svo­ju šte­tu i s ko­li­kim ma­njim ka­pa­ci­te­tom su ra­di­li.

– On­da ćemo vi­dje­ti šta i ka­ko, u ovom mo­men­tu ni­ko ne može reći da će svi ra­dni­ci da do­bi­ju mi­ni­mal­nu pla­tu, ne­go će po­moć do­bi­ja­ti određeni dio pre­du­zeća po određenim pra­vi­li­ma, ali se prvo mo­ra ut­vrdi­ti ko­li­ka je šte­ta. Znači, još ni­su na­pi­sa­na pra­vi­la po ko­ji­ma možemo reći ko će ko­li­ko do­bi­ti – re­kao je Tri­vić, ko­ji je is­ta­kao da je bi­tno da se po­slo­vni su­bje­kti ko­ji su ima­li šte­tu pri­ja­ve, te će bi­ti pos­tav­lje­na određena pra­vi­la, gdje će i ko­li­ko bi­ti po­moći do­di­je­lje­no.

– Zbog to­ga smo išli na va­ri­jan­tu da se lju­di prvo pri­ja­ve, pa on­da da ana­li­zi­ra­mo. Zlo­upo­tre­ba ne smi­je bi­ti, taj obra­zac će se po­dno­si­ti pod mate­ri­jal­nom i kri­vičnom od­go­vor­nošću – kaže Tri­vić i is­tiče da će se to pro­vje­ra­va­ti.

On kaže da po­red fir­mi ko­je su ima­li za­bra­njen rad, pos­to­je i one ko­je su zbog ne­dos­tat­ka ma­te­ri­ja­la ima­le sma­nje­no ili pre­ki­nu­to po­slo­va­nje.

– Ni­je u re­du ako ugos­ti­telj ni­je ra­dio ni­šta i do­bio je za is­pla­tu pla­ta od 520 KM, a ne­ko je, re­ci­mo, ra­dio sa 20 od­sto ka­pa­ci­te­ta i is­pla­tio ra­dni­ci­ma pla­te, ta­ko da je i on ugrožen bez ob­zi­ra na to što mu ni­je za­bra­njen rad. Ni­je to ra­vno­pra­van odnos pre­ma pri­vre­dnim su­bje­kti­ma. Za­to tre­ba pri­ku­pi­ti po­dat­ke, po­dni­je­ti zah­tjev, na­kon čega će se sve ana­li­zi­ra­ti – re­kao je Tri­vić i do­da­o da je ovo je­di­ni mo­gući način s ob­zi­rom na to da pos­to­je ogra­ničena sred­stva ko­ja se iz­dva­ja­ju.

nezavisne.com

Besplatnu Android aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.


Možda vas zanima

Ranjeni policajac ispričao detalje napada u Loznici

DB

Kolike su temperature rijeka u Srpskoj?

DB

BiH dobija više od milion dolara od Globalne alijanse za vakcine

DB

Ko je Faton Hajrizi, koga traže za ubistvo pograničnog policajca u Srbiji?

DB

Srbija i BiH ulaze u zajednički projekat rekonstrukcije pruge

SB

Oboren ljetni rekord u potrošnji struje

SB

Predaj komentar

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne i stavove portala srpskacafe.com. Molimo sve korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da obrišemo komentar bez prethodne najave i objašnjenja.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korištenja pretpostavićemo da ste saglasni sa primanjem kolačića. Prihvati Pročitaj više